Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP CONSUMENTEN.
 1. Build A Bike Motorcycles – www.customizeyourbike.nl, gevestigd te Leonard Springerlaan 259 7424AB Deventer, KvK-nummer 68624638, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
Artikel 3: Betaling
 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij reserve­ringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koop­prijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 5. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
 6. Customizeyourbikes loyalty punten worden automatisch verrekend, per €1,- krijgt koper 1 punt t.w.v. van €0,03. Waarde van deze punten staan niet vast. Verkoper kan deze waarde per punt direct aanpassen, opgespaarde punten zullen echter blijven bestaan. Bij elk artikel staan de aantal punten vermeld.
 7. Bij enkele leveranciers kan een toeslag van toepassing zijn indien het bestel bedrag onder €50 blijft, exclusief verzendkosten. Deze toeslag zal in die gevallen worden door berekend aan de klant. Customizeyourbike zal dan in deze specifieke gevallen eerst contact opnemen met  de klant.
Artikel 5: Herroepingsrecht
 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de  bestelling door de consument is ontvangen. Indien een(er) product(en) na geleverd wordt, zal het herroepingsrecht van dit product ingaan van datum levering.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en deze mag niet dusdanig beschadigd zijn zodat deze onverkoopbaar wordt. Hij zal het product slechts voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U betaalt zelf de kosten voor het retourneren van de producten aan de verkoper
 5. Verkoper zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.
 6. De bij een order gespaarde Customizeyourbikes loyalty punten komen bij een retourzending op productniveau te vervallen.
 7. Producten welke niet standaard in het normale assortiment zitten en specifiek besteld zijn vallen buiten het herroepingsrecht. Verkoper zal voor de zekerheid eerst contact opnemen met de klant alvorens de producten te bestellen bij de leverancier. 
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
Artikel 8: Onderzoek, reclames
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 9: Monsters en modellen
 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 10: Levering
 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Alle artikelen worden gratis verzekerd verstuurd.
 5. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorg­kosten in rekening te brengen.
 6. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 7. De door de verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Het kan voorkomen dat een leverancier een product niet op voorraad heeft. De verkoper zal dan de koper op de hoogte stellen van de nieuwe te verwachten levertijd. 
 8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 9. Customizeyourbike.nl berekend een extra toeslag van €9,10 inclusief btw voor het bezorgen van pakketten op de waddeneilanden, deze zullen ten alletijde moeten worden voldaan. Indien een inwoner van deze eilanden niet de optie "waddeneiland" aanklikt kan de verkoper de koper vragen dit alsnog voorafgaand van de zending te voldoen d.m.v bankoverschrijving op NL54 KNAB 0257 4197 64 t.n.v Build A Bike Motorcycles. Bestellingen boven de €125 zijn gratis en doch de toeslag zal blijven bestaan.
 10. Indien de koper ingebreke blijft aangaande artikel 10 - punt 9 dan is artikel 3 punt 2 en 3 van toepassing.
Artikel 11: Overmacht
 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
Artikel 12: Overdracht van rechten
 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruit­betaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade ontstaan door verkrijgen, danwel monteren van onderdelen verkregen via de website. Dit kan ook nimmer na aanleiding van het ontvangen van feedback, danwel advies mbt uitvoering, producten en toepassingen.
 4. Verkoper geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit verkoper, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.
Artikel 15: Klachtplicht
 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
  2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
Artikel 16: Garanties
 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of onkundig gebruik/montage of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
Artikel 17: Toepasselijk recht
 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemenevoorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Artikel 18: Arbitragebeding
 1. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm dan ook zowel die van feitelijke of juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door één der partijen of doorbeide partijen als zodanig worden beschouwd.
 2. De arbitragecommissie heeft altijd een rechter als voorzitter. De arbitrage vindt dichtbij de woonplaats van de consument plaats. De arbiters moeten oordelen naar de wet.
Artikel 19: Opdracht / Offerte (buiten webshop om)
 1. Indien koper de verkoper een opdracht heeft gegeven, gaat koper automatisch akkoord met alle algemene voorwaarden. 
 2. Verkoper bespreekt eerst alle wensen met de koper. Verkoper zal koper vooraf een opdrachtbon met de opgegeven werkzaamheden digitaal versturen, hierop staat onder andere op:  alle uit te voeren werkzaamheden, te bestellen onderdelen en alle kosten. 
 3. Zodra koper akkoord gaat met de opdracht én de opdrachtbon, wordt dit omgezet in een koopovereenkomst en verbindt de koper zich hier automatisch aan.  
 4. Indien koper, achteraf de opdracht annuleerd worden de de reeds bestelde goederen in rekening gebracht aan koper. 
 
 

  
DEVELOP, BUILD AND CUSTOMIZE YOUR BIKE!

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Verzendkosten details  Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan GEEN persoonlijke gegevens op.

We gaan onze gehele website vernieuwen! We zijn 'm helemaal aan het pimpen voor een geweldige nieuwe ervaring!
Met een hele berg aan nieuwe snufjes en nieuwe motor parts
Sta je al te popelen om terug te keren naar onze website?

Zien we je snel weer? 

Je kan gewoon blijven bestellen!! Want we doen dit namelijk geheel op de achtergrond.